Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 185
Έτος : 2018
Τίτλος : Αρμόδια υπηρεσία για τη διοικητική εποπτεία επί σχολαζουσών κληρονομιών αλλοδαπών κληρονομουμένων.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Περίληψη : α) Η Διοίκηση είναι αρμόδια για τη διοικητική εποπτεία σχολαζουσών κληρονομιών αλλοδαπών κληρονομουμένων, που απεβίωσαν προ της ισχύος του Καν(ΕΕ) 650/2012 καθώς και για τη διαπίστωση του κληρονομικού δικαιώματος επ’ αυτών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και άλλες διατάξεις (ν.4182/2013). β) Αρμόδια υπηρεσία για την άσκηση εποπτείας επί των συγκεκριμένων σχολαζουσών κληρονομιών αλλοδαπών κληρονομουμένων, είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας & Θράκης.
Διατάξεις : ΚανΕΕ 650/2012Α1Π1, ΚανΕΕ 650/2012Α1Π2ια, ΚανΕΕ 650/2012Α2, ΚανΕΕ 650/2012Α3Π1α, ΚανΕΕ 650/2012Α4, ΚανΕΕ 650/2012Α21Π1, ΚανΕΕ 650/2012Α22Π1, ΚανΕΕ 650/2012Α22Π2, ΚανΕΕ 650/2012Α33, ΚανΕΕ 650/2012Α35, ΚανΕΕ 650/2012Α83Π1, ΚανΕΕ 650/2012Α83Π2, ΑΚΑ28, ΑΚΑ31, ΑΚΑ33, Ν 4182/2013Α2Π3, Ν 4182/2013Α2Π4, Ν 4182/2013Α2Π5, Ν 4182/2013Α61Π1, Ν 4182/2013Α61Π3, Ν 4182/2013Α61Π5
Λήμματα : ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ, ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή