Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 185
Έτος : 2018
Τίτλος : Αρμόδια υπηρεσία για τη διοικητική εποπτεία επί σχολαζουσών κληρονομιών αλλοδαπών κληρονομουμένων.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Περίληψη : α) Η Διοίκηση είναι αρμόδια για τη διοικητική εποπτεία σχολαζουσών κληρονομιών αλλοδαπών κληρονομουμένων, που απεβίωσαν προ της ισχύος του Καν(ΕΕ) 650/2012 καθώς και για τη διαπίστωση του κληρονομικού δικαιώματος επ’ αυτών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και άλλες διατάξεις (ν.4182/2013). β) Αρμόδια υπηρεσία για την άσκηση εποπτείας επί των συγκεκριμένων σχολαζουσών κληρονομιών αλλοδαπών κληρονομουμένων, είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας & Θράκης.
Διατάξεις : ΚανΕΕ 650/2012Α1Π1, ΚανΕΕ 650/2012Α1Π2ια, ΚανΕΕ 650/2012Α2, ΚανΕΕ 650/2012Α3Π1α, ΚανΕΕ 650/2012Α4, ΚανΕΕ 650/2012Α21Π1, ΚανΕΕ 650/2012Α22Π1, ΚανΕΕ 650/2012Α22Π2, ΚανΕΕ 650/2012Α33, ΚανΕΕ 650/2012Α35, ΚανΕΕ 650/2012Α83Π1, ΚανΕΕ 650/2012Α83Π2, ΑΚΑ28, ΑΚΑ31, ΑΚΑ33, Ν 4182/2013Α2Π3, Ν 4182/2013Α2Π4, Ν 4182/2013Α2Π5, Ν 4182/2013Α61Π1, Ν 4182/2013Α61Π3, Ν 4182/2013Α61Π5
Λήμματα : ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ, ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή