Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 151
Έτος : 2021
Τίτλος : Δυνατότητα ή μη, κατάταξης/εγγραφής, κατ’ άρθρο 15 του ν. 3404/2005, κατόπιν της επιτυχούς συμμετοχής του στις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, πτυχιούχου της κατεύθυνσης «Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική» με ειδίκευση «Ερμηνεία και Εκτέλεση παραδοσιακών Οργάνων-Δημοτικό Τραγούδι» του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην ίδια κατεύθυνση «Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική» του Τμήματος με Ειδίκευση/Καλλιτεχνικό Αντικείμενο «Λαούτο».
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΖΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
Περίληψη : Πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική» με ειδίκευση «Ερμηνεία και Εκτέλεση παραδοσιακών Οργάνων-Δημοτικό Τραγούδι» του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δύναται, κατόπιν της επιτυχούς συμμετοχής του στις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, να εγγραφεί/ καταταγεί, κατ’ άρθρο 15 του ν. 3404/2005, στην ίδια κατεύθυνση «Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική» του Τμήματος με Ειδίκευση/Καλλιτεχνικό Αντικείμενο «Λαούτο», ενόψει των διαφορετικών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων και δικαιωμάτων που παρέχουν οι δύο αυτές, διακριτές μουσικές ειδικεύσεις.
Διατάξεις : Ν 3404/2005Α15, Ν 3475/2006Α20Π1, Ν 3475/2006Α20Π4, Ν 4589/2019Α53, Ν 4589/2019Α54, Ν 4589/2019Α56, ΠΔ 363/1996Α1Π1, ΠΔ 363/1996Α2, ΠΔ 363/1996Α3Π2, ΥΑ Φ1/192329/Β3/13-12-2013Α1, ΥΑ Φ1/192329/Β3/13-12-2013Α2, ΥΑ 81165/Γ7/9-8-2005, ΥΑ 88602/Ε1/21-7-2021
Λήμματα : ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κατάσταση : Αποδεκτή