Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 96
Έτος : 2021
Τίτλος : Τροποποίηση – επέκταση άδειας εμπορίας υγραερίου κατηγορίας Γ’ (μόνο χύμα) και σε εμφιαλωμένο υγραέριο.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Περίληψη : Εφ’ όσον η αιτούσα την επέκταση της αδείας της εταιρεία έχει στην κυριότητά της τον απαιτούμενο αριθμό επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου επί των οποίων έχει τεθεί κατά τρόπον ανεξίτηλο και ανεπίδεκτο επέμβασης σήμα, που νομίμως δύναται να χρησιμοποιήσει μετά την αποκλειστική προς αυτήν μεταβίβαση άδειας χρήσεως, συντρέχει στο πρόσωπό της η κατ’ άρθρο 6 παράγραφος 5 περ.δ΄ του ν. 3054/2002 προϋπόθεση, προκειμένου να εξετασθεί περαιτέρω το αίτημα της (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 3054/2002Α1, Ν 3054/2002Α4, Ν 3054/2002Α6, Ν 3054/2002Α14, Ν 3054/2002Α15
Λήμματα : ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ, ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΤΙΤΛΟΣ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή