Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 95
Έτος : 2021
Τίτλος : 1) Εάν οι διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019, σύμφωνα με τις οποίες οι απόφοιτοι του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων μπορούν να πάρουν ύστερα από παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση υποχρεωτικών μαθημάτων που καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους με τον τίτλο του Τμήματος , όπως αυτός προκύπτει από την μετονομασία, αφορούν και εφαρμόζονται, πλην των αποφοίτων του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και στους αποφοίτους του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στους αποφοίτους του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας και 2) Δεδομένης της μη αναφοράς στην παραπάνω διάταξη οιασδήποτε προθεσμίας περί της δυνατότητας των αποφοίτων του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων να λάβουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους με τον τίτλο σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών, εάν οι απόφοιτοι δύνανται να απολαύουν της συγκεκριμένης δυνατότητας απεριόριστα και οποτεδήποτε στο μέλλον αιτηθούν την εφαρμογή της προαναφερθείσας διάταξης.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΙΚΑ
Περίληψη : 1) Επειδή α) από την ίδρυση του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων το 1998 με το π.δ. 96/1998 έως την μετονομασία του σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος με το ν. 4610/2019 η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης σε αυτό ήταν πενταετής (10 διδακτικά εξάμηνα), β) από τις διατάξεις με τις οποίες έγινε η ένταξη του Τμήματος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και κατόπιν στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών δεν προκύπτει αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου, ούτε ορίστηκε με αυτές κάποια διαδικασία, ακαδημαϊκής φύσης για την ένταξη των φοιτητών από το ένα Ίδρυμα στο άλλο και γ) κατά τη ρητή διατύπωση της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του π.δ. 89/2013, με το οποίο εντάχθηκε το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, τα πτυχία που είχαν χορηγηθεί από τα τμήματα που εντάχθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος (εννοείται τα Τμήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας) είναι ως προς όλες τις συνέπειες ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από τα Τμήματα αυτά, μετά την ένταξή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών, εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η διάταξη της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 καταλαμβάνει, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις που η ως άνω διάταξη θέτει, (ήτοι της παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης των υποχρεωτικών μαθημάτων που καθορίζονται από την Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών), πλην των αποφοίτων του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και τους αποφοίτους του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τους αποφοίτους του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας (ομόφωνα). 2) Δεδομένης της μη αναφοράς στη διάταξη της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 οποιασδήποτε προθεσμίας περί της δυνατότητας των απόφοιτων του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων να λάβουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους με τον τίτλο του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, οι εν λόγω απόφοιτοι δύνανται να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμά τους οποτεδήποτε (ομόφωνα).
Διατάξεις : ΠΔ 96/1998Α1, ΠΔ 96/1998Α3, ΠΔ 108/2009Α7, Ν 3794/2009Α40Β, ΥΑ 89679/Β1/2011, ΠΔ 89/2013Α1Π1, ΠΔ 89/2013Α1Π3, ΠΔ 89/2013Α1Π4, ΠΔ 89/2013Α1Π5, ΠΔ 89/2013Α1Π6, ΠΔ 89/2013Α1Π7, ΠΔ 89/2013Α1Π19, ΠΔ 97/2013Α1Π2, Ν 4610/2019Α36Π2β
Λήμματα : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΜΑΘΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ, ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή