Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 93
Έτος : 2021
Τίτλος : Παροχή άδειας απουσίας για παράλληλη απασχόληση μέλους ΔΕΠ Ελληνικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 4009/2011.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Περίληψη : Μέλος ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών έχει τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματός του στη λήψη άδειας παράλληλης απασχόλησής του σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής με την υποβολή τεκμηριωμένης αίτησης απουσίας του, που μπορεί, όμως, για λόγους παρεμπόδισης της ομαλής λειτουργίας του Τμήματος και της Σχολής, να αρνηθεί με σχετική απόφασή της η Κοσμητεία. Για τη λήψη της σχετικής άδειας ισχύει το χρονικό όριο χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών, όπου ο συνολικός τους χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. Η Συνέλευση του Τμήματος δεν έχει αποφασιστική αρμοδιότητα στη λήψη της ως άνω άδειας, αλλά μόνο εισηγητική προς την Κοσμητεία, η οποία αποφασίζει για το σχετικό αίτημα. Η σχετική πράξη χορήγησης αδείας εκδίδεται από τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη κατόπιν ελέγχου νομιμότητας και σκοπιμότητας.
Διατάξεις : Ν 4009/2011Α23Π1, Ν 4009/2011Α23Π2, Ν 4009/2011Α26Π1, Ν 4009/2011Α26Π2, Ν 4009/2011Α26Π3, Ν 4009/2011Α26Π4, Ν 4009/2011Α27Π1, Ν 4009/2011Α27Π2, Ν 4009/2011Α27Π3, Ν 4009/2011Α27Π5, Ν 4009/2011Α27Π6, Ν 4485/2017Α8
Λήμματα : ΑΕΙ ΔΕΠ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ, ΛΕΚΤΟΡΕΣ, ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ , ΑΛΛΟΔΑΠΗ, ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΠΡΥΤΑΝΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή