Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 50
Έτος : 2021
Τίτλος : Εάν είναι νόμιμη η χορήγηση σε υπάλληλο Καταστήματος Κράτησης (Κ.Κ.), των αιτηθέντων από αυτόν εγγράφων, που αφορούν στα δικαιολογητικά τα οποία προσκόμισε ο επιλεγείς συνυποψήφιός του για τη θέση μετάταξης άλλου κλάδου του ιδίου Κ.Κ., στην πράξη μετάταξης αυτού, και το ΦΕΚ δημοσίευσής της και περαιτέρω των εγγράφων, τα οποία αυτεπαγγέλτως αναζήτησε το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης από άλλη αρμόδια Υπηρεσία, προς διαμόρφωση της κρίσης του.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Περίληψη : Η Υπηρεσία δύναται νόμιμα να χορηγήσει σε υπάλληλο Καταστήματος Κράτησης (Κ.Κ.), αφενός τα αιτηθέντα από αυτόν έγγραφα, που αφορούν στα δικαιολογητικά τα οποία προσκόμισε ο επιλεγείς συνυποψήφιός του για τη θέση μετάταξης άλλου κλάδου του ιδίου Κ.Κ. και στην πράξη μετάταξης αυτού, καθώς και το ΦΕΚ δημοσίευσής της και αφετέρου τα έγγραφα, τα οποία αυτεπαγγέλτως αναζήτησε το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης από άλλη αρμόδια Υπηρεσία, προς διαμόρφωση της κρίσης του (ομόφωνα).
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001/2008/2019Α5ΑΠ1, Σ1975/1986/2001/2008/2019Α9Α, Σ1975/1986/2001/2008/2019Α10Π3, Ν 2690/1999Α5, ΚανΕΕ 2016/679Α1, ΚανΕΕ 2016/679Α4, ΚανΕΕ 2016/679Α5, ΚανΕΕ 2016/679Α6, ΚανΕΕ 2016/679Α9, ΚανΕΕ 2016/679Α12, ΚανΕΕ 2016/679Α86, Ν 4624/2019Α3, Ν 4624/2019Α5, Ν 4624/2019Α26, Ν 4624/2019Α42, Ν 4624/2019Α84
Λήμματα : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ , ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή