Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 49
Έτος : 2021
Τίτλος : 1) Εάν εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 65/1968, όπως έχουν αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3648/2008 και των με αριθμούς 2012186/1255/0022/15-7-1993 και Φ.840/3/128672/Σ.574/31-3-2014 Αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, με τις οποίες προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης εκπαίδευσης και μηνιαίου επιδόματος στους δημόσιους υπαλλήλους και στους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Άμυνας και της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου και καθορίζονται τα σχετικά με την καταβολή των παροχών αυτών ζητήματα. 2) Σε καταφατική περίπτωση ποια θα είναι η βάση υπολογισμού των παραπάνω παροχών.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΒΕΛΩΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Περίληψη : 1) Για τους δημόσιους υπαλλήλους, σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Αμύνης, οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 65/1968, όπως έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο 16 ν. 3648/2008, καθώς και η κ.υ.α. με αριθμό 2012186/1255/0022/15-7-1993 έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του Μέρους Β΄ του ν. 4336/2015, στο ρυθμιστικό πεδίο του οποίου και υπάγονται (ομόφωνα). 2) Οι παραπάνω διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν για τους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Αμύνης και της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου και επομένως αυτοί δικαιούνται αποζημίωσης εκπαίδευσης ή μηνιαίου επιδόματος, με τις προϋποθέσεις που οι διατάξεις αυτές προβλέπουν και στα οριζόμενα, κατά περίπτωση, ποσοστά (κατά πλειοψηφία). 3) Βάση υπολογισμού των παραπάνω παροχών αποτελεί ο μηνιαίος βασικός μισθός των βαθμών της κλίμακας της ιεραρχίας κάθε σπουδαστή, όπως αυτός προσδιοριζόταν στο άρθρο 50 του ν. 3205/2003 και ίσχυε μετά την αναπροσαρμογή του με το άρθρο 5 περ. β του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3670/2008 (κατά πλειοψηφία).
Διατάξεις : Ν 1502/1950Α13Π2, ΝΔ 376/1969Α1, ΝΔ 65/1968Α1, Ν 3648/2008Α16, ΝΔ 91/1973Α1Π1, ΝΔ 91/1973Α1Π2, ΠΔ 153/2004Α2Π1, ΠΔ 153/2004Α5Π1, Ν 3186/2003Α1Π1, Ν 3186/2003Α1Π2, ΠΔ 33/2020Α1Π1, ΠΔ 33/2020Α3Π2, Ν 3205/2003Α1Π1, Ν 3205/2003Α50, Ν 4336/2015Α1, Ν 4336/2015Α2, Ν 4336/2015Α11, Ν 4336/2015Α15, Ν 4336/2015Α27, Ν 4270/2014Α14, Ν 4554/2018Α65Π1, Ν 4354/2015Α7, Ν 4472/2017Α123Π1, Ν 4472/2017Α124, Ν 4472/2017Α125, Ν 4472/2017Α127, Ν 4472/2017Α160, ΚΥΑ 2012186/1255/0022/15-7-1993Α1, ΚΥΑ 2012186/1255/0022/15-7-1993Α2, ΚΥΑ 2012186/1255/0022/15-7-1993Α3Π1, ΚΥΑ Φ.840/3/128672/Σ.574/31-3-2014
Λήμματα : ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ, ΜΑΘΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ, ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή