Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 175
Έτος : 2019
Τίτλος : Εάν το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά την ισχύ του ν. 4610/2019 και την κατάργηση της παρ.2 του άρθρου 34 του ν. 1946/1991, εξακολουθεί να έχει αρμοδιότητα επί των θεμάτων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), καθώς και εάν ορθώς εξακολουθούν να μετέχουν στη σύνθεση αυτού ως αιρετοί υπάλληλοι της Υπηρεσίας αυτής.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Περίληψη : Το Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων νομίμως μπορεί να συνεδριάζει για όλους τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων των Γ.Α.Κ. και οι τυχόν αιρετοί εκπρόσωποι που ανήκουν στα Γ.Α.Κ. νομίμως μετέχουν σε αυτό, για όλα τα θέματα που ορίζει ο ν. 4569/2018 ως ισχύει, η δε κατάργηση του άρθρου 34 του ν. 1946/1991, ουδεμία ασκεί επιρροή στις αρμοδιότητες, στη σύνθεση και στην εν γένει λειτουργία του Συμβουλίου.
Διατάξεις : Ν 1946/1991Α34, Ν 4569/2018Α47, Ν 4610/2019Α201, Ν 4610/2019Α212
Λήμματα : ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΑΙΡΕΤΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή