Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 201
Έτος : 2018
Τίτλος : Θέματα τα οποία ανακύπτουν κατά την καταχώριση ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως τέκνων, οι οποίες συντάχθηκαν κατά την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 344/1976.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Περίληψη : α) Πράξη η οποία συντάχθηκε κατά την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 344/1976 για τη δηλωθείσα γέννηση νεογνού από ελληνίδα υπήκοο, είναι, ως προς την ελληνική έννομη τάξη, εσφαλμένη κατά το μέρος που εγγράφει ως γονέα του νεογνού ομόφυλη αλλοδαπή υπήκοο, με την οποία η ελληνίδα μητέρα του νεογνού είχε συνάψει έγκυρο γάμο κατά το δίκαιο του κράτους της επιχώριας αρχής και ως επώνυμο του νεογνού το συνδυασμό του επώνυμου της ελληνίδας μητέρας του και της αλλοδαπής. Το Τμήμα του Ειδικού Ληξιαρχείου οφείλει να καταχωρίσει την πράξη, εφόσον πληροί τα τυπικά στοιχεία της συντάξεώς της και, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του για διόρθωση των εσφαλμένων ληξιαρχικών πράξεων, οφείλει να γνωστοποιήσει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τις εσφαλμένες εγγραφές, ώστε να κινηθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών η κατά νόμο προβλεπόμενη διαδικασία εκδόσεως τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως κατά το άρθρο 782 ΚΠολΔ για τη διόρθωση της πράξεως (πλειοψ.). β) Πράξη η οποία συντάχθηκε κατά την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 344/1976 για τη δηλωθείσα γέννηση νεογνού από ελληνίδα υπήκοο είναι, ως προς την ελληνική έννομη τάξη, εσφαλμένη κατά το μέρος που εγγράφει ως γονέα του νεογνού και ομόφυλη ελληνίδα υπήκοο και ως επώνυμο αυτού το επώνυμο της τελευταίας, με την οποία η μητέρα του νεογνού είχε συνάψει έγκυρο γάμο κατά το δίκαιο του κράτους της επιχώριας αρχής και έγκυρο σύμφωνο συμβίωσης κατά το ημεδαπό δίκαιο. Το Τμήμα του Ειδικού Ληξιαρχείου οφείλει να καταχωρίσει την πράξη, εφόσον πληροί τα τυπικά στοιχεία συντάξεώς της και, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του για διόρθωση των εσφαλμένων ληξιαρχικών πράξεων, οφείλει να γνωστοποιήσει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τις εσφαλμένες εγγραφές, ώστε να κινηθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών η κατά νόμο προβλεπόμενη διαδικασία εκδόσεως τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως κατά το άρθρο 782 ΚΠολΔ για τη διόρθωση της πράξεως (πλειοψ.). γ) Το Ειδικό Ληξιαρχείο στερείται αρμοδιότητας για την καταχώριση των πράξεων, οι οποίες συντάχθηκαν κατά την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 344/1976, για τη δηλωθείσα γέννηση νεογνών με τη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας από κυοφόρους υπηκόους κρατών των αλλοδαπών επιχώριων αρχών και στις οποίες εγγράφονται ως γονείς οι έλληνες υπήκοοι οι οποίοι ήλθαν σε συμφωνία με τις κυοφόρους, όταν προκύπτει ότι τα πρόσωπα τα οποία ήρθαν σε συμφωνία για την παρένθετη μητρότητα δεν είχαν ούτε κατοικία, ούτε προσωρινή διαμονή στην Ελλάδα, εφόσον δεν θεμελιώνεται ελληνική υπηκοότητα των νεογνών για την γέννηση των οποίων συντάχθηκαν οι πράξεις (ομόφ.).
Διατάξεις : Ν 344/1976Α1, Ν 344/1976Α8, Ν 344/1976Α13, Ν 344/1976Α20, Ν 344/1976Α40, Ν 344/1976Α41, Ν 344/1976Α42Π2, Ν 344/1976Α43, Ν 344/1976Α47, ΠΔ 850/1976Α12, ΠΔ 850/1976Α18Π2, ΠΔ 850/1976Α20, Ν 3274/2004Α35, Ν 2307/1995Α9Π21, Ν 2307/1995Α9Π29, ΠΔ 105/2014Α41, ΠΔ 105/2014Α44, ΠΔ 141/2017Α7, ΠΔ 141/2017Α9, ΚΠΟΛΔΑ782, Ν 4335/2015Α6Π2, Ν 3089/2002Α1, Ν 3089/2002Α2, Ν 3089/2002Α7, Ν 3089/2002Α8, Ν 4272/2014Α17, ΑΚΑ13, ΑΚΑ14, ΑΚΑ17, ΑΚΑ19, ΑΚΑ33, ΑΚΑ1350, ΑΚΑ1367, ΑΚΑ1372, ΑΚΑ1456, ΑΚΑ1457, ΑΚΑ1458, ΑΚΑ1463, ΑΚΑ1464, ΑΚΑ1465, ΑΚΑ1506, Ν 3089/2002Α8, Ν 3305/2005A3, Ν 3305/2005Α13, Ν 4356/2015Α1, Ν 4356/2015Α9, Ν 4356/2015Α13, Ν 4144/2013Α4Π1, Ν 4144/2013Α4Π3, Ν 4144/2013Α4Π4, Ν 4144/2013Α4Π6, Ν 4144/2013Α4Π7, ΥΑ 33735/30-8-2005, ΥΑ 8481/13-2-2006
Λήμματα : ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ, ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ, ΤΕΚΝΑ ΓΕΝΝΗΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΓΑΜΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ, ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΠΑΡΕΝΘΕΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΑΜΟΣ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΣ, ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗ, ΓΟΝΕΙΣ, ΤΕΚΝΑ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή